Algemene Voorwaarden

 • Home
 • Algemene voorwaarden

Huurvoorwaarden

Algemene voorwaarden Edwin Fietsverhuur

 

Artikel 1 Identiteit van de ondernemer.

Edwin Fietsverhuur 

Woudweg 14 3862 PN

Nijkerk Nederland

E-mail: info@edwinfietsverhuur.nl

Telefoonnummer: +31 6 36 11 29 31

Kvk nummer: 75619431

BTW nummer: NL002261040B52

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Bij betaling zowel contant als elektronisch gaat u automatisch akkoord met onze voorwaarden en erkent u hier kennis van hebben genomen.
 3. op verzoek kan de algemene voorwaarden zowel elektronisch als per post kosteloos naar u worden toegezonden. Op de website www.edwinfietsverhuur.nl staat deze tekst beschikbaar.

 

Artikel 3 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

Artikel 4 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 5 Kosten in geval van annulering.

 1. Indien de consument de reservering wil annuleren brengt de ondernemer de volgende annuleringskosten in rekening;

– Bij annulering tot de 30e dag, voor aanvang van de dag van verhuur; 0% van de huursom

– Bij annulering vanaf de 30e dag tot de 7e dag, voor aanvang van de dag van verhuur; 30% van de huursom

– Bij annulering vanaf de 7e dag tot de 3e dag, voor aanvang van de dag van verhuur; 50% van de huursom

– Bij annulering vanaf de 3e dag tot de 1e dag, voor aanvang van de dag van verhuur; 90% van de huursom

– Bij annulering vanaf minder dan 24 uur, voor aanvang van de dag van verhuur; 100% van de huursom

 1. In specifieke gevallen kunnen wij besluiten u wel financieel te compenseren. Dit wordt per situatie beoordeeld.
 2. Administratiekosten € 5,00 worden bij annulering in rekening gebracht.
 3. Het is mogelijk een gereserveerde datum te verzetten. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Artikel 5b Kosten in geval eerder retourneren

 1. Indien de consument de fietsen eerder retourneert als eerder overeengekomen is er geen recht op geld teruggave. Mocht het gebeuren dat uw fiets niet naar behoren functioneert, dan graag ons zsm bereiken zodat wij de fiets voor u kunnen repareren/vervangen. 
 2. In specifieke gevallen kunnen wij besluiten u wel financieel te compenseren. Dit wordt per situatie beoordeeld.

 

Artikel 6 Betaling

 1. De consument dient de verschuldigde bedragen te voldoen voor de aanvang van het gehuurde.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 4. Na autorisatie van betaling (online of ter plaatse) via iDeal wordt het verschuldigde bedrag direct van uw rekening afgeschreven. 
 5. Na autorisatie van betaling (online of ter plaatse) via Creditcard wordt het verschuldigde bedrag binnen 1 tot 3 werkdagen van uw rekening afgeschreven.

 

Artikel 7 Schade of diefstal

 1. Ontstane schade aan het huurobject tijdens de huurperiode is voor rekening van de huurder.
 2. Vermissing van onderdelen en/of accessoires van het huurobject tijdens de huurperiode is voor rekening van de huurder.
 3. Diefstal van het volledige gehuurde object is voor rekening van de huurder indien sleutel niet getoond kan worden.

 

Artikel 8 Overige voorwaarden

 1. Eén persoon per fiets
 2. Huren is op eigen risico
 3. In geval van pech kunt u zich bij een van onze vestigingen melden of telefonisch contact opnemen.
 4. Reparaties uitgevoerd door derden zijn voor rekening van de huurder.

 

Artikel 9 Inzage

 1. Deze voorwaarden kunt u bij al onze vestigingen opvragen.
 2. Deze voorwaarden zijn vermeld op www.edwinfietsverhuur.nl